Finansowanie projektu
"Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych"
jest realizowany w ramach:
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- Osi priorytetowej 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
- Działania: 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
- Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Nazwa Beneficjenta: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Partner w projekcie: Politechnika Wrocławska

Wartość projektu: 14.991.014 PLN

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.742.361 PLN

Okres realizacji: 2009/04/01 - 2014/02/25