• logo

Zadanie 8 - System wyszukiwania odpowiedzi na pytania

 

Tytuł zadania:  System wyszukiwania odpowiedzi na pytania

Kierownik zadania: dr Maciej Piasecki. Politechnika Wrocławska

Czas realizacji: 01.01.2012 do 31.12.2013

Cel:

 

Celem zadania jest opracowanie systemu, który dla wprowadzonego pytania sformułowanego w języku naturalnym i osadzonego w pewnym kontekście określi te dokumenty spośród wszystkich zaindeksowanych, które potencjalnie zawierają odpowiedź na postawione pytanie. Następnie system wydobędzie potencjalne odpowiedzi z odnalezionych dokumentów. W każdym przypadku system będzie jednocześnie wskazywał te fragmenty dokumentów, w obrębie których jest największe prawdopodobieństwo lokalizacji odpowiedzi.

Kontekst pytania, potencjalnie pusty, reprezentowany jest przez strukturę łączącą elementy formalnej reprezentacji znaczenia tekstu, reprezentacji obrazów, fragmenty tekstu oraz inne pytania. Reprezentacja kontekstu jest uzyskiwania wcześniej z przetworzenia opisu problemu sformułowanego przez użytkownika. Zakładamy, że jako jeden z efektów zadania Z13 zbudowane zostaną narzędzia do przekształcania opisu problemu w pary: pytanie, reprezentacja kontekstu. Reprezentacja kontekstu będzie wykorzystywana na wszystkich etapach przetwarzania. Dodatkowo w ramach zadania Z13 skonstruowany zostanie mechanizm klasyfikacji pytań. Pytania przekazywane do systemu budowanego w ramach niniejszego zadania będą opatrzone symbolem klasy oraz będą należały do jednej z klas z wybranego podzbioru omówionego w dalszej części opisu.

Odnalezione dokumenty prezentowane będą w kolejności wyznaczonej przez opracowaną miarę przydatności dla użytkownika oraz będą opatrzone krótkim meta-opisem automatycznie utworzonym na podstawie dokumentu.

Aby zapewnić odpowiednią obsługę pytań z rozpatrywanych klas, celem zadania będzie również opracowanie metody formalnej interpretacji treści pytań w zależności od rozpoznanej klasy pytania. W relacji do rozpoznanej klasy pytania i interpretacji treści pytania system będzie automatycznie określał oczekiwany typ rezultatu i konkretną metodę jego uzyskania.

 

 

Print