• logo

Wstępne założenia

Poszczególne prace projektowe pogrupowane zostały w 13 zadań. Przyjęte założenie dwóch podstawowych paradygmatów (B+R) skutkuje podziałem zadań na pięć grup:

1. Konstrukcja podstawowych, brakujących do tej pory zasobów i narzędzi językowych – zadania: Z1-Z4, przy czym zadanie Z4 dotyczy konstrukcji podstawowych zasobów dwujęzycznych dla pary język polski – języka angielski.

2. Systemy wydobywania informacji z tekstu, w tym informacji powiązanych z postawionym problemem – zadania: Z5-Z8 (start zadania Z8 – 01.01.12).

3. Wydobywanie informacji z wybranych typów artefaktów multimedialnych oraz wykorzystanie wyników interpretacji artefaktów multimedialnych w analizie treści danych tekstowych – zadanie Z12.

4. System wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych – zadanie Z13 (start zadania – 01.01.2012).

5. Jednolity system zarządzania treścią oraz dostępu do treści w masowych kolekcjach dokumentów inter- i intranetowych (w tym konstrukcja architektury systemu) – zadania: Z9-Z11.

 

Lista zadań wchodzących w skład projektu

 

Z1) Konstrukcja podstawowego ciągu przetwarzania tekstu na poziomie wyrazowym

Z2) Generyczny system przekrojowej analizy zawartości informacyjnej źródeł tekstowych

Z3) Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego

Z4) Opracowanie mechanizmów przetwarzania polsko-angielskiego

Z5) Generyczny system wydobywania informacji z tekstu oparty na maszynowym uczeniu się

Z6) Wydobywanie informacji dziedzinowych w oparciu o ontologie

Z7) Automatyczna analiza opinii i uczuć (sentiment analysis, opinion mining)

Z8) System wyszukiwania odpowiedzi na pytania

Z9) Mechanizm semantycznego indeksowania wielkich kolekcji źródeł elektronicznych

Z10) Wizualny, semantyczny dostęp do treści w masowych kolekcjach dokumentów inter- i intra-netowych

Z11) Masowe zrównoleglenie procesu przetwarzania informacji opisanych w zadaniach Z1-Z10 oraz Z12.

Z12) Nowoczesne techniki analizy obrazów wspomagające wyszukiwanie informacji w kolekcjach dokumentów tekstowych

Z13) Inteligentny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o heterogeniczną analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych

 

Print Email